विश्वस्त मंडळ

वैष्णव चैरिटेबल व मेडिकल ट्रस्ट, मुंबई

विश्वस्त मंडळ

vijay1-kasurde

अध्यक्ष

विजय श्री. कासुर्डे

९८१९६९५४५
१९९३ पासून
v.d.kadam

उपाध्यक्ष

वसंतराव डी. कदम

९८१९६९५४५
१५/८/२००५
harish-dhanawade

विश्वस्त

स्व.हरीश श. धनावडे

९९६९५४७६२२
१९९३ पासून
suresh-mankumare

सचिव

सुरेश ल. मानकुमारे

९९६९५४७६२२
१९९३ पासून

p-s-kombekar

खजिनदार

प्रभाकर एस. कोंबेकर

०२२- २३४४३७०६ ९९८७३४७६११
१५/८/२००५
श्रीराम-नलावडे

विश्वस्त

श्रीराम खा. नलावडे

९७६५७०८६४२ ०२०- २७६५३३४४
२०/७/२००८

दादासाहेब-खरमाटे

विश्वस्त

अड़. दादासाहेब तू. खरमाटे

९८२०३१६०६१
३१/३/२०१२
प्रदीप-पाटिल

विश्वस्त

डॉ. प्रदीप धा. पाटिल

९२२३२७०६५२
८/४/२०१८
संदीप-गावड़े

विश्वस्त

श्री. संदीप वा. गावड़े

९९६९२२६५८७
८/४/२०१८
अशोक-आहेर

विश्वस्त

श्री. अशोक सी. आहेर

९८६७२६४०९१
८/४/२०१८

माजी विश्वस्त

हनमंतराव-महांगडे

स्व. हनमंतराव महांगडे

१७/१/१३ पर्यंत
मधुकर-पोरे

स्व. मधुकर पी. पोरे

१५/८/२००५ ते १४/१०/२०१७ पर्यंत
शिवराम-गावड़े

श्री. शिवराम गावड़े

विलास-येवले

श्री. विलास येवले


हनमंतराव-सकपाळ

श्री. हनमंतराव सकपाळ

राजेंद्र-कळंबे

श्री. राजेंद्र कळंबे

एम-घोरपड़े

डॉ. जी. एम. घोरपड़े (एम डी)

दीपक-मोहिते

श्री. दीपक मोहिते

व्यवस्थापक

श्री. धर्मेंद्र पांडे

९८२१५९३५९०

श्री. अनंत महाडिक

९९६९२०४७४८